logo largeCarl Wilhelm Bauer 1844-1911

MIDDELBURG. In 1872 vatte Bauer het plan op om naast zijn fotografisch atelier in Goes een tweede in Middelburg te openen dat naar de nieuwste eisen van de tijd zou worden ingericht. Hij hoopte daar hetzelfde vertrouwen te ondervinden als hij in Goes genoot. In november dat jaar liet hij weten dat hij zich als fotograaf had gevestigd in het atelier en de woning van wijlen H.H. Roelse, Dam Zuidzijde G92 te Middelburg.

Vanaf 1876 was Bauer dagelijks werkzaam in Middelburg. Hij volgde de ontwikkelingen in de fotografie en ging over tot het vervaardigen van foto’s in kooldruk (procédé de carbon) die door tijd noch licht werden aangetast. Daarnaast beval hij zichzelf aan voor het vervaardigen van geretoucheerde en geglaceerde foto’s, tot levens grootformaat. In 1879 verhuisde zowel het gezin Bauer als het atelier naar de Sint Janstraat H 202 in Middelburg. Een verslaggever van de Middelburgsche Courant nam in 1891 een kijkje in het nieuwe atelier dat Bauer achter deze woning had laten bouwen.Hij was vol lof. Het atelier was in steen opgetrokken en op artistieke wijze ingericht. Het dak was niet, zoals tot op dat moment toegepast, geheel van glas. Het licht viel slechts van één kant en tot de helft van het atelier naar binnen. Hierdoor werd een goede belichting van de te fotograferen objecten of personen verkregen. De nieuwste apparatuur was aanwezig. Tevens paste Bauer de belangrijkste uitvindingen op fotografisch gebied toe, zoals snelwerkende droge platen.

 

VLISSINGEN. Bauer bleef zijn werkgebied uitbreiden. Naast dat in Middelburg opende hij in 1883 ook een atelier in Vlissingen, aan de Dokkade L 107. Door de nieuwste instrumenten en een grote verscheidenheid van stoffage kon hij ook in dit atelier alles vervaardigen wat op dit gebied verlangd werd. Zo paste hij “kooldrukphotografie” - kool- of lampenzwart-  toe op porselein, na 1862 een rage in Nederland. In november 1885 brak er brand uit in Bauers Vlissingse atelier. Door de aanwezigheid van brandbaar materiaal kon het vuur zich snel uitbreiden, maar van alle kanten stroomde hulp toe zodat de brand al spoedig geblust was. Hoewel de schade groot was, kon er nog wel gewerkt worden. Desondanks besloot Bauer zijn atelier te verplaatsen. In januari 1886 kocht hij een stukje grond aan de Badhuisstraat in Vlissingen om er een woning en atelier te bouwen. 


GOES. De in Kleef geboren Carl Wilhelm Bauer vestigde zich in 1865 in Goes. Hij sloot een overeenkomst met de aldaar gevestigde apotheker en fotograaf P.A. Hochart. De heren werkten in een “Glazen Atelier” in de Prins van Oranje.De samenwerking liet kennelijk vrij snel te wensen over, want via een advertentie in 1866 liet Bauer weten dat hij niet meer werkzaam was in het atelier van Hochart. In oktober 1867 opende Bauer een nieuw atelier in de Lange Kerkstraat C 9 - Nog maar net in Goes gevestigd, kreeg Bauer samen met de fotografen Pieter Oosterhuis en Dirk Niekerk in 1867 opdracht tot het vastleggen van de waterstaatkundige werken ten behoeve van de aanleg van de Zeeuwse spoorlijn - Zijn leven lang heeft Bauer van de Waterstaat opdrachten ontvangen om dit soort grote projecten in heel Nederland te fotograferen.Tijdens een korte afwezigheid van Bauer ‘kraakte’ de meubelverkoper J.J. Quist de woning van Bauer en prees zich van daaruit aan als fotograaf. Bauer opende daarop in mei 1869 een nieuw atelier in de Lange Kerkstraat C 28, bij schoenmaker De Witte. 


OPDRACHTEN. Bauer wist zich in Zeeland een goede naam als fotograaf te verwerven. Zijn foto’s werden gunstig beoordeeld en hij kreeg er veel onderscheidingen voor. Naast cartes de visite en portretten kon Bauer portretten vervaardigen in olieverf. Deze nieuwe techniek had hij ontwikkeld in samenwerking met de kunstenaar J. Merlier in Brussel. Bauer heeft menig monument in Zeeland gefotografeerd, onder andere in opdracht van de in Middelburg woonachtige J.A. Frederiks. Deze was zijn loopbaan begonnen op het bureau van de hoofdingenieur van de Waterstaat te Middelburg om later bouwkundig opzichter geworden. In die functie was hij betrokken bij de restauratie van de Abdij in Middelburg (1885-1910) en liet hij Bauer foto’s maken.

Een andere activiteit van Bauer was het samenstellen van albums. Zo leverde hij twaalf foto’s die hij in 1889 in Middelburg had gemaakt op de tentoonstelling ‘Nijverheid en Kunst toegepast op nijverheid’ voor een album dat aangeboden werd aan mr. G.N. de Stoppelaar, voorzitter van de tentoonstellingscommissie. De Stoppelaar op zijn beurt bood deze twaalf foto’s tijdens een gemeenteraadsvergadering in april 1890 namens Bauer ten geschenke aan de oudheidkamer. Voor de eerste Gids van Walcheren, die verscheen in september 1892, leverde Bauer ook daarvoor de foto’s. In augustus 1894 bezochten koningin-regentes Emma en prinses Wilhelmina Zeeland. Als aandenken aan dit bezoek werd een album samengesteld met foto’s van Bauer. 

 
In zijn persoonlijk leven zat het Bauer niet mee. Hij kreeg zeven kinderen, vijf meisjes en twee jongens. Twee meisjes overleden op zeer jonge leeftijd. Zijn jongste zoon, zijn naamgenoot, overleed toen hij zeventien was en zijn echtgenote Eveline Victorine Augusta Ahrensmann stierf plotseling in 1904. Ook in zakelijk opzicht begon het hem tegen te zitten. Hij klaagde rond 1900 over “slappe tijden” en ondervond bovendien steeds meer concurrentie van onder anderen de Middelburgse fotografen Eppo Helder en Gerben Hiemstra. In1906 verhuisde hij nogmaals, nu gedwongen door financiële problemen. In de Noordstraat C 31 in Middelburg opende hij een nieuw atelier. De zaken namen echter geen keer. Op 7 juli 1907 werd Bauers faillissement bij de rechtbank aanhangig gemaakt. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank werd Bauer op 8 juli 1908 failliet verklaard. Hij woonde toen al niet meer in Middelburg. Hij was naar Breda vertrokken, waarhij in 1911 overleed.

Bronnen, noten en/of referenties:
Geraadpleegde lectuur:
- De fotograaf Carl Wilhelm Bauer (1844-1911), Ineke Vogel-Wessels Boer


Brongegevens

Info met behulp van de Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Brongegevens foto's

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Veel foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht

Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.